Czwartek, 8 czerwca 2023. Imieniny Ady, Celii, Medarda

OGŁOSZENIE - przetargi w Gminie Szreńsk

2020-03-04 15:46:48 (ost. akt: 2020-03-04 15:51:56) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Na podstawie art.38, art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1490) Wójt Gminy Szreńsk ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Szreńsk.


Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Szreńsk i Mostowo wyznaczone na dzień 09.10.2019r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielawy wyznaczony na dzień 10.12.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wadium wpłacone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Szreńsku lub na konto Urzędu Gminy w Szreńsku, Bank Spółdzielczy Raciąż Oddział Szreńsk Nr 98823310140000024420110012 z dopiskiem „Wadium- II przetarg na sprzedaż działki, ( numer działki i nazwę miejscowości wg. ogłoszenia)” do dnia 30.03.2020r. (włącznie).
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy gminy lub na wskazane wyżej konto.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie aktu notarialnego z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć komisji przetargowej w oryginale.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Cenę sprzedaży (pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium) należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Wójt Gminy Szreńsk