Wtorek, 18 czerwca 2024. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

Bądź eko i weź udział w konkursie Novago i Nowego Kuriera Mławskiego

2019-09-30 14:55:26 (ost. akt: 2019-09-30 15:50:10)
Przykładowa praca z poprzedniego roku

Przykładowa praca z poprzedniego roku

Podziel się:

Wraz z firmą Novago organizujemy konkurs plastyczny pod nazwą „Kto ziemię szanuje - ten śmieci segreguje". Plebiscyt przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych z terenu powiatu mławskiego.

Dzięki konkursowi uczniowie będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat segregacji śmieci, ujawnić talent plastyczny, a do tego wygrać fantastyczne nagrody. Aby wziąć w nim udział należy dostarczyć do redakcji „Nowego Kuriera Mławskiego" rysunek na temat właściwej segregacji śmieci w terminie do 31 października 2019 r.

Rysunek powinien być wykonany przez dziecko samodzielnie i mieć format nie większy niż A4. Praca powinna być podpisana w sposób następujący: imię, nazwisko, wiek i szkoła, (konieczny numer telefonu do rodzica). Niezbędna jest także zgoda na publikację pracy w ramach działań związanych z konkursem.

Komisja wyłoni 4 prace (miejsca I-III i jedno wyróżnienie), których autorzy zostaną nagrodzeni. Otrzymają nagrody rzeczowe w postaci superzestawów kloców LEGO ufundowanych przez firmę Novago.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się pod nr. telefonu: 89 652 64 00 lub drogą mailową: redakcja@kuriermlawski.pl Serdecznie zapraszamy i czekamy na Wasze prace!


Regulamin Konkursu „KTO ZIEMIĘ SZANUJE -TEN ŚMIECI SEGREGUJE”

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „KTO ZIEMIĘ SZANUJE -TEN ŚMIECI SEGREGUJE”

§2
Organizatorami konkursu są NOVAGO spółka z o. o. ( NIP: 5690001697), 06-500 Mława, ul. Grzebskiego 10 oraz wydawca Nowego Kuriera Mławskiego spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: (729-198-10-28), (zwani dalej Organizatorami).

§3
Konkurs trwa od dnia 25.09.2019 – 31.10.2019 r.

§4
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych z terenu powiatu mławskiego. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do redakcji Nowego Kuriera Mławskiego (ul. Warszawska 1 lok. 9/10, Mława) rysunku dotyczącego segregowania śmieci w terminie do 31 października 2019 r. Rysunek powinien być wykonany przez dziecko samodzielnie i mieć format nie większy niż A4. Praca powinna być podpisana w sposób następujący: imię, nazwisko, wiek i szkoła, konieczny numer telefonu do rodzica/opiekuna.

§5
W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani dzieci członków ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Konkurs zostanie przeprowadzony następująco:
a) spośród wszystkich rysunków prawidłowo zgłoszonych do plebiscytu komisja wyłoni 3 prace (miejsca I-III ), których autorzy zostaną nagrodzeni. Dodatkowo komisja przyzna jedno wyróżnienie. Decyduje pomysłowość podejścia do problemu segregacji odpadów.
2. Organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe (zestawy klocków).
2. Organizatorzy konkursu nabywają własność oraz majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac z chwilą wydania nagród.
3. Praca, która zajmie I miejsce dodatkowo zostanie opublikowana w kalendarzu wydawanym przez Organizatora NOVAGO Sp. z o.o..

§7
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach tygodnika „Nowy Kurier Mławski ” oraz na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl. Laureaci odbiorą nagrody na podsumowaniu plebiscytu

§8
1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Wioleta Tańska
2/ Małgorzata Dargiewicz
3/ Szymon Wyrostek

§9
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez opiekunów prawnych uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów konkursu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§10
1. Dane osobowe uczestników, o których mowa w §4 regulaminu, będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozstrzygnięcia konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozstrzygnięcia konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
5. W każdym czasie opiekunowie prawni uczestników uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie opiekunowie prawni uczestników konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli opiekunowie prawni uczestników uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez opiekunów uczestników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.


§11
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres opiekuna prawnego uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji. Przekazane dane będą przetwarzane na zasadzie określonej w § 10 i 12 regulaminu.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od wpływu reklamacji.

§ 12
Dane oraz inne informacje przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§13
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§14
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.kuriermlawski.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB