Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Regulamin plebiscytu ,,Wielkie Serce 2016”

2016-10-28 14:08:09 (ost. akt: 2016-10-28 14:08:17)

Podziel się:

Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Nowego Kuriera Mławskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Plebiscyt dotyczy wyboru osoby, której zostanie przyznany tytuł WIELKIE SERCE 2016 .

2. Zasięg plebiscytu obejmuje powiat mławski

3.W plebiscycie mogą brać osoby, których dane zostaną zgłoszone przez czytelników ,,Nowego Kuriera Mławskiego”

4. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia na adres: plebiscyt@kuriermlawski.pl

5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszanego kandydata
- funkcja jaką pełni ze wskazaniem miejsca
- numer telefonu zgłaszającego


6. W temacie e-maila należy wpisać: Wielkie Serce 2016
7. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
8. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji.
9. Na wniosek osoby zgłoszonej jej kandydatura zostanie wycofana z udziału w plebiscycie

Art. 3. ZASADY PLEBISCYTU

1. Plebiscyt polega na wyłonieniu osoby ze środowiska medycznego, która otrzyma tytuł ,,Wielkie serce”
2. Głosowanie na ,,Wielkie Serce” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 4 grudnia 2016 do godziny 23.59. według danych podanych na stronie www.kuriermlawski.pl
3. Zwycięży osoba z największą ilością głosów sms.


Art. 4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt/głosowanie trwa od 9 listopada 2016 r. do 4 grudnia 2016 r. do godz. 23:59. Każdemu kandydatowi zostanie nadany kod, który należy wysyłać pod numer 7148.

2. Koszt każdej wiadomości SMS to 1,23 zł z VAT .
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Tytuł „WIELKIEGO SERCA 2016” otrzyma osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Wyniki zostaną opublikowane w tygodniku Nowy Kurier Mławski oraz na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl

Art. 7. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.

2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:

a) realizacji Plebiscytu,

b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie.

Art. 8. KOMISJA

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

2. W skład komisji wchodzą:

Monika Piskorz
Marta Popiołek
Przemysław Cieszyński


Art. 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 10. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB