Poniedziałek, 18 czerwca 2018. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

INFORMATOR SAMORZĄDOWY - Strzegowo - miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich

2017-02-07 11:41:03 (ost. akt: 2017-02-08 15:35:23)

Autor zdjęcia: Archiwum UG w Strzegowie

Podziel się:

Ostatnie lata to, dla naszej gminy czas intensywnego rozwoju - przy wsparciu środków unijnych zrealizowaliśmy szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Oprócz budowy i modernizacji sieci kanalizacji wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków, udało się pozyskać dofinansowanie 160 indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach programów unijnych wybudowaliśmy również stację uzdatniania wody w Kowalewku oraz zmodernizowaliśmy pozostałe stacje w Unierzyżu i Pokrytkach. Realizowaliśmy współfinansowany przez WFOŚiGW program usuwania azbestu z gospodarstw indywidualnych.

Na terenie gminy w ramach środków pozyskanych z RPOWM zamontowaliśmy 207 lamp hybrydowych – wykorzystujących energię wiatrową i słoneczną. Dzięki instalacjom solarnym wspomogliśmy zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową szkoły, budynki użyteczności publicznej oraz 60 gospodarstw domowych. Przy wspófinansowaniu ze środków PROW – Odnowa wsi i LIDER wyremontowaliśmy i doposażyliśmy w sprzęt świetlice wiejskie w 16 miejscowościach gminnych oraz wybudowaliśmy nową świetlicę w Breginiach. Zagospodarowaliśmy w części tereny rekreacyjne nad Wkrą w Strzegowie poprzez wybudowanie przy wsparciu z RPOWM Centrum Kulturowo-Historycznego „Kantor Młyński” wraz ze ścieżką oraz wiatą do odpoczynku.
Znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa na ternie gminy. Ze środków unijnych pozyskanych w ramach RPOWM, PROW oraz środków krajowych z m.in. z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowaliśmy część dróg gminnych oraz wybudowaliśmy chodniki i ścieżki rowerowe. Wybudowaliśmy nowe targowisko w Strzegowie w ramach PROW 2007-2013 „Mój rynek”.
Stawialiśmy także na rozwój sportowy i edukację mieszkańców. Oprócz sieci 18 boisk wielofunkcyjnych, 3 orlików, placów zabaw, siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu i hal sportowych przy szkołach, współfinansowanych ze środków unijnych mieszkańcy gminy mają do dyspozycji sezonowe lodowisko i odkryte baseny. Ogromną popularnością cieszy się także nowoczesna hala sportowa z siłownią, z której korzystają uczniowie Zespołu Szkół oraz mieszkańcy. Poprawiliśmy wygląd i funkcjonalność budynków komunalnych i oświatowych.
Realizowaliśmy projekty edukacyjne z POKL, wyrównujące i rozwijające umiejętności kluczowe dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach na terenie gminy oraz w przedszkolu. Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekty szkoleniowe aktywizujące osoby bezrobotne i poszukujące pracy, korzystające z pomocy socjalnej.
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego znacząco poprawiła warunki lokalowe, a udział w programie POIG przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pozwolił pozyskać 370 nowoczesnych komputerów przeznaczonych dla szkół i mieszkańców. Dzięki środkom unijnym udało się także poszerzyć ofertę kulturalną, powstało „Kino za rogiem”.
Zmodernizowaliśmy Centrum Strzegowa, powstał nowy budynek komunalny z poczekalnią autobusową oraz wymieniono nawierzchnię wokół budynku Urzędu Gminy.
Dzięki adaptacji budynków komunalnych i wybudowaniu nowego budynku wielorodzinnego przy wsparciu funduszu dopłat z budżetu Państwa, poprawiła się baza mieszkaniowo-socjalna w gminie.
Ochotnicze Straże Pożarne w Unierzyżu, Strzegowie, Niedzborzu dzięki środkom z budżetu Gminy, OSP, KRSG, WFOŚiGW, ZOSPRP i Urzędu Marszałkowskiego zostały doposażone w nowe samochody oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Ze środków PFRON zakupiliśmy samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy do przewozu osób niepełnosprawnych

Kontynuujemy rozwój naszej gminy, poprawiając warunki życia mieszkańców – przed nami kolejne duże projekty.
Jednym z większych zadań zrealizowanych w 2016 roku była Budowa drogi gminnej - wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap I, na którą gmina pozyskała dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Przedmiotem inwestycji była droga o długości 1,5 km wraz rondem na skrzyżowaniu, oświetlonego lampami hybrydowymi, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu.
W 2017 roku planowana jest budowa II Etapu wschodniej obwodnicy Strzegowa, na którą Gmina ma zapewnione dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Poza tym, w 2016 roku przebudowano i wyremontowano 17 odcinków dróg gminnych (przebudowa dróg: Dąbrowa - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, Budy Giżyńskie – Kamionka, Kuskowo Bzury – Kuskowo Kmiece, Stara Maryśka – Nowa Maryśka, Unierzyż – Aleksandrowo, Aleksandrowo, Budy Sułkowskie, Wola Kanigowska – 2 odcinki, Sułkowo Polne 2 odcinki, Czarnocin, ul. Żymierskiego w Strzegowie, ul. Targowa w Strzegowie, plac przy oczyszczalni, remont dróg: Budy Zofijki, Sułkowo Polne ), wybudowano chodnik w miejscowości Czarnocinek, wyremontowano świetlice wiejskie w Sułkowie Polnym i Unierzyżu.

Dla OSP w Strzegowie zakupiono nową łódź płaskodenną, a w 2017 roku planowany jest również zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Strzegowie i sprzętu ratowniczo gaśniczego w ramach uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Od 2017 roku rozpocznie się budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzegowie, na którą mamy zagwarantowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przystępujemy do modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzegowie, na którą Gmina ma podpisaną umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie będzie obejmowało usprawnienie przeróbki osadu wraz z jego zagospodarowaniem, dostawę ciągnika i urządzenia do czyszczenia kanalizacji, a także montaż paneli fotowoltaicznych.

Przystępujemy do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” przy udziale środków uzyskanych z RPOWM 2014-2020.

Gmina Strzegowo w 2017 roku planuje również pozyskać dofinansowanie z PROW 2014-2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę SUW w Unierzyżu w ramach IV etapu rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo.
W porozumieniu z Miastem Ciechanów, Gminą Glinojeck i Gminą Opinogóra Górna staramy się również o dofinansowanie z RPO 2014-2020 na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla mieszkańców naszej Gminy oraz budynków użyteczności publicznej.

Gmina Strzegowo to miejsce przyjazne dla mieszkańców, gości i turystów, łączące w sobie standardy nowoczesności przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tradycji ludowych.
Nasza Gmina stale się zmienia, jest coraz bardziej atrakcyjna, dlatego zachęcamy potencjalnych inwestorów i turystów do odwiedzin oraz tworzenia na terenach inwestycyjnych nowych podmiotów gospodarczych.

Serdecznie zapraszam
Wiesław Zalewski - Wójt Gminy Strzegowo