środa, 28 października 2020. Imieniny Narcyza, Serafina, Wioletty

Regulamin plebiscytu ,,Pupil na medal”

2016-09-21 12:29:19 (ost. akt: 2016-09-21 12:31:07)

Podziel się:


Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Nowego Kuriera Mławskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Plebiscyt dotyczy wyboru ,,Pupila na medal”.

2. Zasięg plebiscytu obejmuje powiat mławski

3.W plebiscycie mogą brać udział zdjęcia nadesłane przez właścicieli zwierząt

4. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres: plebiscyt@kuriermlawski.pl do 18 września 2016 r.

5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:

- zdjęcie pupila
- dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres,
- numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy wpisać: Pupil 2016

7. Zdjęcie powinno być wyraźne i czytelne

8. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl

9. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.

13. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji.

Art. 3. ZASADY PLEBISCYTU

1. Plebiscyt polega na wyłonieniu ,,Pupila na medal”

2. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 23 października 2016 r. do godziny 23.59. według danych podanych na stronie www.kuriermlawski.pl

3. Zwycięży zdjęcie pupila z największą ilością głosów sms.


Art. 4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od 21 września 2016 r. do 23 października 2016 r. do godz. 23:59. Każdemu zdjęciu zostanie nadany kod, który należy wysyłać pod numer 7148.

2. Koszt każdej wiadomości SMS to 1,23 zł z VAT .

4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Tytuł ,,Pupila na medal” otrzyma ten, którego zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Wyniki zostaną opublikowane w tygodniku Nowy Kurier Mławski oraz na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl

Art. 7. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.

2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:

a) realizacji Plebiscytu,

b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie.

Art. 8. KOMISJA

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

2. W skład komisji wchodzą:

Monika Piskorz
Marta Popiołek
Przemysław Cieszyński


Art. 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia poszczególnych etapów Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 10. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB