Niedziela, 9 sierpnia 2020. Imieniny Klary, Romana, Rozyny

Regulamin Plebiscytu ,,Bądź BELLA z BAY BELLA”

2015-07-16 08:44:06 (ost. akt: 2015-07-16 08:44:41)

Podziel się:

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Nowego Kuriera Mławskiego spółka :"MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Plebiscyt dotyczy wyboru dziewczyny ,,By Bella”
2. W plebiscycie mogą brać udział kandydatki od 18 roku życia.
a) osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego
3. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres plebiscyt@kuriermlawski.pl w terminie od 15.07.2015 do do 20 sierpnia 2015 r. do godz. 23:59.
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
— zgodę kandydatki/rodzica bądź opiekuna na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby konkursu
— dane kandydatki: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia
— numer telefonu do kontaktu.
6. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników. Nadesłane zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków udziału w plebiscycie
7. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
8. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.kuriermlawski.pl. Będą także prezentowane w papierowym wydaniu "Kuriera Mławskiego".
9. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 15.07.15 do 28.08.15 r. do godz.23.59.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godziny 23.59 pod nr 7148 o treści NKM.BB.X – gdzie x to numer przypisany konkretnej kandydatce.
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Tytuł „Bella z By Bellą” otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę
prawidłowo oddanych głosów sms-owych.
Art. 5 NAGRODY
Zwyciężczyni plebiscytu otrzyma bon o wartości 500 zł do realizacji w sklepie ,,By Bella”oraz profesjonalną sesję fotograficzną. Kandydatka, która zajmie II otrzyma szpilki z logo ,,By Bella”, III miejsce -skórzana torba.

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB